Bakalárska práca a jej písanie

Bakalárska práca a jej obhajoba pred komisiou

Posted by

Bakalárska práca, tzn. bakalárka predstavuje prvú skúšku „dospelosti“ študentov končiacich na prvom stupni. Pre túto záverečnú písomnú skúšku je typické, že študenti majú možnosť si vybrať z rôznych tém, ktoré súvisia s programom vzdelávania, ktorý absolvovali posledné tri roky. V bakalárskej práci majú za úlohu zakomponovať získané poznatky, terminológiu a priniesť vlastný výskum a nové poznatky do analyzovanej oblasti.  Najdôležitejšie je vedieť, že bakalárska práca predstavuje nielen písomnú, ale aj ústnu časť. Každý budúci bakalár si musí svoju bakalárku obhájiť.

Obhajoba bakalárskej práce

Bakalárska práca nemusí byť náročná
Literatúra na bakalársku prácu

Obhájenie bakalárskej práce predstavuje pre študentov veľkú stresovú záťaž. Mnoho z nich sa obáva obhajoby viac, ako schválenia svojej bakalárskej práce školiteľom. Opak je však pravdou. Pri obhajobe študenti musia len v krátkosti vysvetliť, čomu sa ich bakalárska práca venuje, čo bol cieľ práce, aké metódy zvolili na jej spracovanie a aké dosiahli výsledky. Môžu uviesť odporúčania pre danú tému, ktorá by mala pomôcť zlepšiť súčasný stav v danej oblasti. Obhajoba bakalárskej práce prebieha v súčasnosti prostredníctvom online prostredia vzhľadom na pandemickú situáciu. To však nemení nič na tom, akým spôsobom sa k obhajobe pristupuje. Študent si musí vypracovať k obhajobe pripraviť prezentáciu o minimálnom rozsahu 5-10 snímok. V tejto prezentácii by mali byť uvedené ciele práce, metodika práce, výsledky, teda závery k čomu dospel a odporúčanie pre prax. Bolo by vhodné priniesť nejaké návrhy na ďalšie výskumy, ktoré by nadviazali na jeho prácu. Rovnako sa v prezentácií môžu obhajovať prínosy práce, ktoré má realizovaný výskum pre spoločnosť alebo danú problematiku.

Prezentácia bakalárskej práce

Bakalárska práca po zhotovení by mala byť podkladom pre zhotovenie prezentácie, v ktorej sa budú nachádzať všetky dôležité informácie pre komisiu, pred ktorou bude prebiehať obhajoba. Súčasné prezentácie sa vytvárajú v programe MS Powerpoint, ako základný nástroj, ktorý je súčasťou každého operačného systému Windows. 

Písanie bakalárskej práce

Na písanie bakalárskej práce je potrebné si nájsť vhodnú literatúru, pričom pre záverečnú prácu tohto typu sa vyžaduje pracovať s minimálne 10 zdrojmi. V niektorých prípadoch podľa školy alebo školiteľa sa môžu nároky zvýšiť až trojnásobne. V tomto prípade je potrebné teda pracovať s domácou a zahraničnou literatúrou, ktorá sa považuje za najhodnotnejšiu. Niekedy školitelia môžu vyžadovať prácu s vedeckými časopismi, ktoré študent nachádza na stránkach researchgate.com alebo sci-hub.se. Tieto stránky predstavujú základ pre zahraničné zdroje a rôzne realizované výskumy, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch vyžadované. Nemenej dôležitá je praktická časť bakalárskej práce, kde študenti realizujú svoj vlastný výskum.