Daňové poradenstvo pod jednou strechou

Daňové poradenstvo, jeho poskytovanie bez licencie je trestným činom

Posted by

Dátum 1. Január priniesol zmenu legislatívy vo viacerých oblastiach, pričom sa dotýka skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného podnikania. Poskytovanie určitých služieb bez odbornej kvalifikácie, respektíve vykonávanie iných odborných činností je podľa zákona oprávnený len ten, kto vie preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť. Znamená to teda, že poskytovať služby ako daňové poradenstvo, činnosť audítora alebo advokáta bez príslušného oprávnenia alebo licencie nie je možné.

Daňové poradenstvo a zmena legislatívy

Daňové poradenstvo a legislatíva
Regulácia daňového poradenstva

Hlavným stimulom pre zmeny v regulácii daňového poradenstva je fakt, že takýto predmet podnikanie je pre niektoré subjekty veľmi lukratívny. Tie sa následne snažia daňové poradenstvo a s ním súvisiace činnosti prevádzkovať bez odbornej spôsobilosti. Nároky na daňových poradcov sú po odbornej stránke veľmi vysoké, až vtedy totižto majú možnosť získať oprávnenie na poskytovanie takéhoto poradenstva. Ak by podnikateľ mal od daňového poradcu získať neodborné rady, mohlo by to spôsobiť nemalé nepríjemnosti. Takéto informácie by mohli mať následne za následok negatívne dôsledky, najmä po finančnej alebo trestnoprávnej oblasti. Poskytovanie daňového poradenstva má teda vysoké nároky na odbornosť uchádzača. Ten musí absolvovať náročnú skúšku v niekoľkých fázach a pod dohľadom ministerstva financií SR. Poradca sa musí počas svojej kariéry pravidelne vzdelávať, byť povinne poistení pre prípad škody a dodržiavať mlčanlivosť. V rámci daňového poradenstva môžu pôsobiť len daňoví poradcovia. Neodborná verejnosť je často uvedená do omylu, pričom sú v domnení, že takéto poradenstvo môže vykonávať akýkoľvek účtovník či ekonóm.

Daňoví poradcovia sú schopní svojím klientom zaviesť stanoviská k uplatneniu daňových zákonov v praxi, zodpovedajú za korektné vyčíslenie základu dane, dokážu poskytovať poradenstvo pri predajoch, či zlúčeniach podnikateľských subjektov alebo inom plánovaní v oblasti daní. Ich podstatnou úlohou je aj zastupovanie klienta v rámci daňových kontrol, či komunikovanie s advokátom v súdnom konaní.

V situácii, keď osoba poskytuje daňové poradenstvo a nie je aj daňovým poradcom, koná tak protiprávne a môže z tejto činnosti očakávať určité následky. Tie sa následne môžu negatívne dotýkať poskytovateľa rovnako tak aj samotného klienta. Ak konzultáciu k otázke daní poskytuje ekonóm alebo účtovník, pričom klientovi sú odkomunikované nesprávne informácie a postupy, môže tak vzniknúť škoda, ktorá nie je krytá poistením. Nároky klienta sa následne stávajú ťažšie vymožiteľnými.

V prípade potreby sa obráťte len na odborníkov, pre bližšie informácie kliknite na  https://www.easystart.sk/.